គម្រោងសហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន

សកម្មភាព

អំពីពួកយើង

Message from Mr. Bunlene

សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន គឺជាសហគមន៍ចម្ការលំហែកាយ ឬបុរីចម្ការបែប កសិនិងអេកូទេសចរណ៍។សហគមន៍ចំការស្ដេចទុរេន បង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលស្រលាញ់គាំទ្រវិស័យកសិកម្ម ប្រាថ្នាចង់បានផ្ទះចម្ការ លំហែតាមបែបធម្មជាតិ សុវត្ថិភាពចំនីអាហារ សុភមង្គល និងចំណូលខ្ពស់ពីការវិនិយោគ។